May Days privatlivspolitik; betingelser for brugen af vores medlemsportal

Hvad kan du læse om her?
Denne privatlivspolitik (”Politik”) er gældende for samtlige af de personoplysninger, som du giver til Oplysningsforbundet May Day (”Organisationen) og/eller som vi indsamler om dig og derfor er vi dataansvarlige for dine oplysninger. Personoplysningerne som du giver til os og/eller som vi indsamler om dig, kan variere afhængig af dit forhold og/eller tilknytning til organisationen.

Denne privatlivspolitik er for dig, der tilhører en eller flere af følgende grupper:

 

1) Medlemmer og Aktivitetsmedlemmer 
2) Bidragydere eller potentielle bidragydere
3) Møde-, kursus-, og konferencedeltagere
4) Samarbejdspartnere
5) Hjemmesidebesøgende 
6) Diverse personer herunder også ansøgere om medlemskab 

 

I politikken kan du læse mere om, til hvilke formål vi indsamler dine personoplysninger, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine personoplysninger og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig. Du bør læse denne politik og henvende dig til Mads Wedel-Ibsen fra bestyrelsen, såfremt der er noget i politikken, som du er i tvivl om. Du finder kontaktoplysninger længere nede i dette dokument. Denne politik kan løbende blive opdateret og du bedes holde dig opdateret på denne side. 
Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (L 68) vedtaget den 17. maj 2018.
Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til Mads Wedel-Ibsen fra May Day

 

Undrer du dig over betydningen af de ord og betegnelser, som bliver brugt i denne politik?
Det er ikke altid nemt at forstå meningen af ord og betegnelser, der bliver brugt i den type af dokumenter, som denne politik er en del af. Derfor har vi lavet en kort gennemgang af de væsentligste ord i dette dokument. Du kan læse definitionerne og korte eksempler på betegnelserne følgende:

Personoplysninger

Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere dig. Det kan f.eks. være dit navn, adresse eller telefonnummer.

Dataansvarlig

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. I dette tilfælde er May Day dataansvarlige for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med din tilknytning til May Day

Databehandler

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne. May Day samarbejder med en række databehandlere, som kun behandler dine oplysninger på sådan en måde, som vi giver dem instruks i og vi sørger for, at de passer lige så godt på dine oplysninger, som vi gør.

Behandling

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for organisationen. Behandling er f.eks. indsamler oplysninger om dig, når du ansøger om medlemskab hos os, eller når du deltager i et arrangement og vi registrer dit navn. Hos May Day behandler vi dine oplysninger på en række måder. De forskellige behandlinger af dine oplysninger kan du læse mere om længere nede i dette dokument.

Særlige Kategorier af Personoplysninger

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person.

Persondataforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. Én af persondataforordningens krav er netop at give dig alle de oplysninger, som du kan læse om i denne politik.

Databeskyttelsesloven

Den Danske lov (L 68), som er vedtaget den 17. maj 2018 på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). Både denne lov og den ovennævnte forordning er til for at beskytte dig og dine oplysninger.

 

Hvem er vi og hvordan kontakter du os?
May Day er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler, har eller indhenter om dig. Her får du vores kontaktoplysninger, i tilfælde af, at du vil i kontakt med os:

Oplysningsforbundet May Day
Hydevadvej 12, Hønkys

6230 Rødekro

CVR: DK25306090

P-nummer: 1007539424
Hjemmeside: www.mayday-info.dk
Telefon nr.: 73664060
Mail: mwi@mayday-info.dk

Kontaktperson: Mads Wedel-Ibsen
Telefon: 30246040
Mail: mwi@mayday-info.dk


Hvorfor behandler vi dine personoplysninger og hvilke oplysninger behandler vi?

Afhængig af hvilken type af tilknytning du har til os, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i sådan et omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, opfylde vores aftale med dig og leve op til de forpligtigelser, vi har som forening. Når vi behandler dine personoplysninger, har vi et eller flere formål. Vi behandler derfor ikke dine oplysninger, hvis vi ikke kan fortælle dig, hvorfor vi har brug for disse. Udover at fortælle dig om, hvilke formål vi har, skal vi også fortælle dig om hvilke slags oplysninger, vi behandler om dig, for at opfylde vores formål. 

Derfor kan du i nedenstående læse om, hvilke formål vi har med behandlingen og hvilke oplysninger vi behandler om dig. For at gøre det så overskueligt som muligt, har vi inddelt nedenstående i afsnit, som henvender sig til den/de grupper, du tilhører. Så du behøver kun at læse det, der hører til den type(r) af tilknytning, som du har til os. Hvis du er i tvivl om din tilknytning(er), er du altid velkommen til at kontakte os.

Medlemmer af May Day

Vores hovedformål er at administrere og servicere vores medlemmer bedst muligt. Nedenstående kan du læse om, de væsentlige formål og situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger:

- Når vi behandler din ansøgning om medlemskab.
- Hvis du frivilligt vælger at deltage i vores oplysningsarbejde, hvor vi bl.a. bruger/videregiver oplysninger om dig herunder i nogle tilfælde også billeder til journalister eller på vores egne sociale medier og hjemmeside. Dette indsamler vi dit samtykke til inden.
- Når vi sender dig vores nyhedsbrev og andet kommunikationsmateriale via mail eller brevpost .
- Når du deltager i foredrag og arrangementer. 
- Generel administration, herunder opkrævning af kontingent og adresseopdateringer.


Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Som udgangspunkt behandler vi altid følgende oplysninger om dig, når du er medlem af May Day: Navn, adresse, e-mail og telefonnummer. 

Yderligere behandler vi følgende oplysninger, hvis du deltager i et foredrag, arrangement eller konference: Særlige diæter eller særlige hensyn efter behov. Ved kursusdeltagelse behandler vi dine helbredsoplysninger i forbindelse med kostønsker, allergier og lignende ved tilmelding og for at afdække behov for en tilpasset tilrettelæggelse af arrangementet, hvor der kan tages de fornødne hensyn til individuelle ønsker og behov. Yderligere figurerer dit navn på deltagerlister til internt brug i foreningen. Deltagerlister offentliggøres ikke og førnævnte helbredsoplysninger er også kun til intern logistisk anvendelse og slettes senest når arrangementet har været afholdt.

Yderligere behandler vi følgende oplysninger, hvis du frivilligt vælger at deltage og giver udtrykkeligt, skriftligt samtykke til at medvirke i oplysningsarbejde, hvor dine oplysninger herunder billede(r) kan blive delt med eksterne parter så som journalister, medier og andre eksterne samarbejdspartnere: Oplysninger du selv vælger at oplyse og giver samtykke til.

Yderligere behandler vi, hvis du forud har afgivet et udtrykkeligt samtykke, billeder af dig og din personlige historie, som du oplyser os om i vores oplysningsarbejde på hjemmeside og sociale medier. 


 

Gaver og bidrag til foreningen

Vores hovedformål er at administrere vores bidragydere bedst muligt. Nedenstående kan du læse om de væsentlige formål og situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger:

Når du yder bidrag eller giver gaver til foreningen og vi administrer og registrerer dine engangsbidrag og betalinger herunder:

- Når vi administrerer dine gavebreve. 
- Registrerer og administrerer bankbetalinger, net betalinger, sms betalinger og Mobile Pay betalinger. 
- Generel administration herunder diverse kontaktberigelser.

 

Vi behandler følgende oplysninger om dig:
Som udgangspunkt behandler vi følgende oplysninger om dig, når du er bidragyder: Navn, adresse, bidragsbeløb.

Vi behandler følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, mail. (afhængigt af din kontakt til os vedrørende gaven/bidraget)

 

Møde-, kursus-, og konferencedeltager
Når du deltager i møder, konferencer eller foredrag afholdt i May Day administrer vi forhold tilknyttet til din deltagelse, herunder din tilmelding til et af ovenstående arrangementer og administration af din deltagelse.

Vi behandler følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer og mail. I tilfælde hvor der skal tages særlige hensyn eller for at afdække kursusbehov, behandler vi dine helbredsoplysninger som nævnt tidligere. Yderligere figurerer dit navn på interne deltagerlister.
Oplysningerne slettes senest når arrangementet er overstået.

Samarbejdspartner
Når du er en ekstern samarbejdspartner, ekstern konsulent i forbindelse med vores internationale arbejde eller foredragsholder, administrer vi din tilknytning til os.

Vi behandler følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, e-mail, kompetencer

 

.

Diverse personer
Når du ansøger om medlemskab og endnu ikke er blevet optaget, behandler vi dine oplysninger, for at yde den bedste service.
Vi behandler følgende oplysninger: Navn, adresse, e-mail, i tilfælde af ansøgning om medlemskab behandler vi din indmeldelsesformular.

 

Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig?
Når du indgår en aftale med os, behandler vi dine oplysninger med henblik på at opfylde vores indbyrdes aftale og behandlingsgrundlaget findes i artikel 6, stk. 1, (b) i persondataforordningen, idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os. I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1. 1, (c). Det kan f.eks. være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.


Vi kan ligeledes behandle en række almindelige personoplysninger om dig som led i din tilknytning til os, fordi vi har en berettiget interesse i at behandle sådanne oplysninger, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger. 

Såfremt du afgiver eller har afgivet særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) til os, f.eks. oplysninger om dit helbred og du er medlem af May Day eller har en regelmæssig kontakt til os, så er grundlaget for vores behandling persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (d), idet vi er et organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og idet vores sigte hører under følgende typer [politisk], [filosofisk], [religiøs] eller [fagforeningsmæssig] art. Behandlingen af dine særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) foretages som led i vores legitime aktiviteter med henblik på at varetage befolkningens interesser i forhold til folkeoplysning. Derudover sker behandlingen af dine oplysninger under den betingelse, at du enten er medlem af vores organisation, er tidligere medlem eller at du, på grund af organisationens formål, er i regelmæssig kontakt med os.

Hvis du ikke er medlem hos os og ikke er i regelmæssig kontakt med os, behandler vi særlige kategorier af personoplysninger herunder helbredsoplysninger, eller hvis vi videregiver disse oplysninger udenfor for vores organ, når du er medlem, så sørger vi for at indhente dit samtykke jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, (a). Du har til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os via de ovennævnte kontaktoplysninger. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor første virkning fra tidspunktet for tilbagetrækningen. 

Besøger du blot vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang - brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for f.eks. cookie-håndtering. Læs mere i vores cookiepolitik på
https://www.mayday-info.dk/cookies-og-privatlivspolitik/. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag af, at vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

 

Videregiver eller overlader vi dine oplysninger til andre?
Vi deler dine personoplysninger med andre, som bistår os med at håndtere behandlingen af dine oplysninger og administration af din tilknytning til os, herunder f.eks. hosting af it-systemer. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores databehandlere som hoster vores it-systemer, udsender kommunikationsmaterialer og bistår i anden administrativ sammenhæng.

 

Overfører vi dine oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer?
Vi overfører ikke dine oplysninger uden for EU’s grænser.

 

Hvornår sletter vi dine oplysninger igen? 
Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt. Nedenfor kan du se de generelle opbevarings- og slettefrister for hver gruppe af registrerede: 

Medlemmer
Oplysninger opbevares så længe du er medlem af May Day, hvorefter oplysninger som ikke skal opbevares ifl. bogføringsloven slettes senest 12 måneder efter udløbet af udmeldelsesåret.

Gavegivere og bidragydere 
Oplysninger som skal bruges i regnskabsmateriale opbevares i 5 år efter sidste kontakt med dig ifl. bekendtgørelse af bogføringsloven § 10


Møde-, arrangements-, og konferencedeltagere
Oplysningerne slettes når arrangementet er afholdt og afregnet. Oplysninger til brug for bogføring opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører ifl. Bekendtgørelse af bogføringslov § 10.

Samarbejdspartnere
Oplysningerne slettes når samarbejdsaftalen ophører. Oplysninger til brug for bogføring i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører ifl. Bekendtgørelse af bogføringslov § 10.


Hjemmesidebesøgende
Se cookiepolitikken på 
https://www.mayday-info.dk/cookies-og-privatlivspolitik/

 

Diverse personer
Oplysninger slettes senest 12 måneder efter udløbet af det år, hvor du sidst var i kontakt med os.

 

Hvad er dine rettigheder?
Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Følgende kan du læse mere om, hvilke rettigheder, du har.

Retten til at se de oplysninger. som vi behandler om dig
Du har ret til at få indsigt i de personlige oplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til
mwi@mayday-info.dk kan du anmode om indsigt i de personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ved at skrive til mwi@mayday-info.dk an du anmode om berigtigelse af dine oplysninger.

Retten til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet eller blokeret de personlige oplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig. 

Retten til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Retten til dataportabilitet 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til indsigelse
Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt venligst mwi@mayday-info.dk hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har afgivet samtykke til behandling af dine personoplysninger eller, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder.

Du kan læse mere om din rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på 
www.datatilsynet.dk

Sikkerhed
I May Day er vores behandling af personoplysninger underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger herunder vores interne retningslinjer til medarbejdere, der behandler dine personoplysninger. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler Personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

 

Hvis du vil klage til tilsynsmyndigheden
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: 
dt@datatilsynet.dk

Der kan forekomme ændringer og opdateringer 
May Day  er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Vi forbeholder os ret til løbende at ændre nærværende politik, som kan ændres uden varsel. Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.
Denne politik er senest opdateret d. 7. februar 2019